Klachtenregeling

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie https://gatgeschillen.nl/

 

Daarnaast val ik als CAT level 5 therapeut onder het tuchtrecht aangeleverd door het RBCZ. Daarvoor verwijs ik je verder naar  https://www.tcz.nu/index.html

 


Beroepscode


Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten
– Nederlandlaan 234 – 2711 JH – Zoetermeer – KvK: 69709769 – st. geschil alternat thera NL63 INGB 0008108474 info@gatgeschillen.nl – Rijks erkend sinds 2017
gatgeschillen.nl

GAT beroepscode

 

Begrippen:

 1. GAT:
 2. Therapeut: de behandelaar die is aangesloten bij een door GAT erkende beroepsorganisatie
 3. Client: degene die wordt behandeld, begeleid of geadviseerd door de therapeut
 4. Toepassing

Deze beroepscode is van toepassing op alle therapeuten die zijn aangesloten bij door GAT erkende beroepsorganisaties.

 1. Goed gedrag therapeut / goed gedrag cliënt
 2. De therapeut dient bij al zijn/haar handelen en nalaten de zorg van een goed therapeut in acht te nemen. Zij zullen

handelen zoals van een goed therapeut mag worden verwacht en met inachtneming van de inhoud en van de geest van

deze beroepscode.

 1. Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 2. De cliënt/therapeutrelatie is een professionele relatie, waarin het welzijn van de cliënt en respect voor de cliënt de

eerste zorg van de therapeut zal zijn.

 1. De therapeut heeft de leiding, maar mag geen handelingen verrichten tegen de kennelijke wil van de cliënt. In de

therapie zal hij/zij de vereiste zorgvuldigheid betrachten in het belang van en met respect voor zijn/haar cliënt.

 1. De therapeut moet zich bewust zijn van zijn/haar positie ten opzichte van zijn/haar cliënt en geen financieel,

seksueel of emotioneel ge-/misbruik maken van de cliënt voor eigen persoonlijk voordeel of behoeften.

 1. De therapeut dient zich van andere relaties of interne/externe verplichtingen bewust te zijn wanneer deze strijdig

zijn of zouden kunnen zijn met het belang van de cliënt. Indien zo’n belangenconflict bestaat, is het de

verantwoordelijkheid van de therapeut om hier op de juiste wijze mee om te gaan.

 1. De therapeut dient te erkennen dat de meervoudige relatie met de cliënt (welke bijvoorbeeld tevens werknemer,

vriend, familielid of partner is) een nadelige invloed zal hebben op zijn/haar professionele beoordelingsvermogen en dient

uitdrukkelijk te overwegen of in een dergelijke situatie de werkzaamheden wel moeten worden aangegaan c.q. wel moeten

worden doorgezet.

 1. De therapeut onthoudt zich van gedragingen of uitlatingen waarvan hij/zij weet of redelijkerwijs kan of kon worden

voorzien dat deze de eer en de goede naam van een collega-therapeut schaden. Dit geldt ook voor reclame-uitingen,

waarbij de therapeut steeds oog heeft voor het belang van de beroepsgroep.

 

 1. Praktijkvoering
 2. De aard, de duur van de therapie, het doorverwijzen van de cliënt en de beëindiging van de therapie worden met

de cliënt overlegd, waarbij naar wederzijdse overeenstemming wordt gestreefd.

3

 1. De therapeut behoort de cliënt op begrijpelijke wijze te informeren over de aard, inhoud en bijzonderheden van

de therapie.

 1. Behandelingen geschieden zoveel als mogelijk in een afgescheiden behandelruimte die voldoet aan de hygiëne

eisen.

 1. De therapeut dient een toereikende beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gesloten te hebben met

volledige Wkkgz dekking.

 1. Een therapeut die door de rechter is veroordeeld voor een misdrijf of in een door een cliënt tegen de therapeut

aangespannen civiele of tuchtrechtelijke procedure veroordeeld is, dient het bestuur van de erkende beroepsorganisatie

hierover te informeren

 1. De therapeut heeft geheimhoudingsplicht van alles wat hem/haar uit hoofde van zijn/haar functie bekend wordt.

Deze geheimhoudingsplicht duurt ook voort na beëindiging van de therapie

 1. Informatie over de cliënt mag alleen in publicaties, lezingen, onderwijs e.d. verwerkt worden als deze redelijkerwijs

onherkenbaar en onherleidbaar is gemaakt.

 1. De therapeut dient de grenzen van zijn/haar deskundigheid steeds in acht nemen.
 2. De therapeut zal zijn kennis/kunde zoveel als mogelijk op pijl houden, waarbij het met enige regelmaat volgen van

cursussen en supervisie de uitdrukkelijke voorkeur heeft.

 1. Als de therapeut tot de conclusie komt dat een andere behandelwijze gewenst is zal deze altijd doorverwijzen naar

een andere erkende therapeut die deze behandelmethode beheerst.

 1. Een therapeut zal nooit diagnoses stellen en zal dit altijd overlaten aan een arts.
 2. Bij ernstige psychiatrische stoornissen of lichamelijke ziekten (of aanwijzingen hiervoor) zal de therapeut de cliënt

altijd doorverwijzen naar de behandelend huisarts.

 1. De therapeut draagt er zorg voor dat de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten laagdrempelig bereikbaar

is door het GAT schild op de website te plaatsen en door te linken naar de website https://gatgeschillen.nl/ Daarnaast

wordt het GAT-bewijs van inschrijving op een duidelijk zichtbare plek in de praktijkruimte van de therapeut geplaatst.

 1. Schriftelijke vastlegging
 2. Er dient een schriftelijke behandelovereenkomst te worden opgesteld en ondertekend met de cliënt, waarin

duidelijk wordt vermeld wie de partijen zijn, welke behandeling zij overeenkomen, wat de kosten en betaaltermijnen zijn

en welke afspraken er worden gemaakt over afzegging van afspraken door cliënt of therapeut.

 1. De therapeut houdt zodanig aantekeningen van de voortgang / ontwikkelingen van de therapie, de cliënt en alle

bijzonderheden bij, zodat het mogelijk is zo nodig duidelijkheid te kunnen geven en zonodig rekenschap af te kunnen

leggen van zijn/haar beroepsmatig handelen.

 1. De therapeut dient het dossier van de cliënt tenminste tot 15 jaar na beëindiging van de therapie te bewaren.
 2. De cliënt heeft recht op inzage in de gegevens betreffende de cliënt waarover de therapeut beschikt. Indien de

cliënt ook verzoekt om een afschrift van de stukken, dan zal de therapeut deze ter beschikking stellen tenzij deze van

4

mening is dat een zwaarwegend belang zich daartegen verzet. De cliënt heeft tevens het recht de therapeut te vragen de

gegevens te verwijderen.

 1. De privacywetgeving zal in acht worden genomen als het gaat om de gegevens die betrekking hebben op de cliënt.

Deze gegevens mogen alleen aan derden bekend worden gemaakt na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de

cliënt.

 1. Als de cliënt minderjarig is dan heeft de therapeut voor behandeling altijd toestemming nodig van (beide)

ouders/verzorgers d.m.v. een minderjarigen toestemmingsformulier.

 1. Geheel volgens Europese privacywetgeving (AVG) zal de therapeut altijd een cliëntendossier bijhouden en deze

bij voorkeur op een versleutelde usb stick of harde schijf bewaren in een brandveilige kluis.

 1. Als de therapeut e-health toepast over e-mail dan zullen de gegevens die uitgewisseld worden met de cliënt in met

wachtwoord versleutelde documenten worden gedeeld.

 1. Personeel/vervanging/overdracht
 2. De therapeut is persoonlijk verantwoordelijk voor de uitoefening van zijn/haar beroep.
 3. De door de therapeut aangestelde medewerkers vallen onder de verantwoordelijkheid van de therapeut, zulks

naast en onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van betrokkenen en cliënten.

 1. Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zal zijn, zal vooraf toestemming worden gevraagd

aan de cliënt en zal die toestemming ook schriftelijk vastgelegd worden.

 1. De therapeut heeft contact met minimaal één collega die in geval van ziekte, vakantie enz. en communiceert dit

duidelijk met zijn cliënten.

 1. De therapeut legt zijn/haar medewerkers een geheimhoudingsplicht op.
 2. Indien de cliënt verzoekt om overdracht dan zal de therapeut hieraan zijn/haar medewerking verlenen.
 3. Rode Vlaggen

De alternatief/complementair therapeut heeft kennis van Rode Vlaggen zoals benoemd in de PLATO-eindtermen

Medische- en Psychosociale Basiskennis 2018/2019 voor zorgverleners in de complementaire zorg.

De rode vlaggen zijn alarmerende signalen die de therapeut hoort te herkennen in de praktijk. De handelswijze bij rode

vlaggen is dat de therapeut onmiddellijk doorverwijst naar een BIG geregistreerde zorgverlener (bijvoorbeeld huisarts of

Spoed Eisende Hulp):

- Acute (nieuwe) buikpijn in het algemeen en in het bijzonder bij kinderen

- Acute dyspnoe (kortademigheid/benauwdheid)

- Acute schouderpijn (vnl. links) met zweten

- Afasie (taalstoornis)

5

- Agressie en impulscontrole leidend tot problemen in de dagelijkse omgang

- Algehele zwelling van het buikgebied

- Angsten

- Bewustzijnsveranderingen

- Bloed bij de ontlasting (nieuw of oud)

- Braken en diarree in het algemeen, in de zwangerschap en bij zuigelingen en jonge kinderen

- Chaos: moeite met plannen, komt afspraken niet na

- Een acute visus stoornis (in het zien)

- Een onverklaarbare droge mond

- Een pijnlijke en/of stijve nek

- Gewichtsverlies

- Gezwollen enkel aan één zijde en gezwollen enkels aan beide zijden

- Hartkloppingen waarbij de hartslag irregulair en inequaal is (tijdsinterval tussen de slagen wisselt steeds en harde slagen /

zachtere slagen wisselen elkaar af)

- Hematurie (bloed in de urine)

- Hemoptoë (Ophoesten van bloed uit de luchtwegen)

- Herhaalde buikklachten

- Hulpverlener snapt patiënt niet

- Hyperhydrosis (overmatig zweten)

- Krampachtige spierpijnen over de borstkas

- Levensbedreigende doodswens

- Loopproblemen (mank lopen, kreupel zijn, pijn bij het lopen en niet willen lopen) bij kinderen

- Medicijnontrouw

- Mogelijke gezondheidsrisico’s van dysfagie (moeite hebben bij slikken)

- Obstipatie (verstopping van de darmen) zonder duidelijke oorzaak

- Onbegrepen koorts

- Onbegrepen moeheid

- Onverklaarbaar heel veel plassen

- Onverklaarbaar veel dorst

6

- Onverklaarbare heesheid en stemverlies

- Paarse verkleuring van de huid bij kinderen

- Pijn in de onderbuik bij vrouwen

- Pijn in één arm, eventueel met bleek zien, zweten en een klamme huid

- Pijn in en/of rondom het oog

- Pijn in het gezicht

- Pijn op de borst

- Plotselinge duizeligheid en/of flauwte

- Post-menopauzaal bloedverlies bij vrouwen

- Rugpijn eventueel met uitstralingspijn(been)

- Slaap / waakstoornissen

- Tekenen van mishandeling/misbruik

- Tintelingen en/of tastverlies

- Tremoren (voortdurende schudbeweging van een of meer lichaamsdelen)

- UHR-psychose symptomen (moeite met het contact, vreemde gedachtegangen)

- Verwardheid

- Waanbeelden wanen/hallucinaties

- Wanneer iemand in rust een hartslag heeft van meer dan honderd slagen per minuut

- Zeer somber en lusteloos gedrag

- Zwellingen in de nek bij zuigelingen en kinderen

- Zwellingen onder de huid

7

 1. Tot slot
 2. Deze beroep- en gedragscode is laatstelijk vastgesteld op de bestuursvergadering van GAT op 29 april 2019.
 3. Deze beroep- en gedragscode treedt in werking op 29 april 2019.